REGULAMIN ODZNAKI

 

§ 1

Odznaka WSTĘGA SUDETÓW POLSKICH jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Klub Turystyki Narciarskiej „Psie Pole” Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki narciarskiej w Sudetach, poznawanie ich walorów krajobrazowych i przyrodniczych, w okresie zimowym, również na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych, nadających się dla uprawiania turystyki narciarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tras narciarskich opracowanych przez gminy.

§ 3

Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej narciarskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefie nadgranicznej.

§ 4

Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty.

 

§ 5

1. Odznakę w stopniu srebrnym uzyskuje się poprzez przebycie na nartach dziesięciu tras wybranych z załączonego wykazu. Przebyte trasy powinny znajdować się w co najmniej dwóch makroregionach.

2. Odznakę w stopniu złotym uzyskuje się po zdobyciu odznaki w stopniu srebrnym i po przebyciu na nartach, kolejnych jedenastu tras, z pozostałych ( innych niż dla stopnia srebrnego) wymienionych w załączonym wykazie. Trasy te powinny znajdować się w co najmniej trzech makroregionach.

3. Trasy o dystansie powyżej 15 km można dzielić na dwa etapy.

§ 6

Kolejność oraz kierunek przejścia trasy wycieczki narciarskiej są dowolne, chyba, że zaznaczono inaczej, a okres zdobywania odznaki nie podlega ograniczeniom czasowym.

 

§ 7

Potwierdzenia przebycia poszczególnych tras dokonuje się w książeczce odznaki poprzez przystawienie na wolnych stronach pieczątki najbliższego obiektu turystycznego lub instytucji. Przy braku potwierdzenia terenowego wymagana jest wstępna weryfikacja przodownika turystyki narciarskiej przez wpis w odpowiedniej rubryce. W tabeli potwierdzeń należy wpisać datę odbycia wycieczki.

§ 8

Przodownicy turystyki kwalifikowanej PTTK są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania wstępnej weryfikacji.

 

§ 9

Ubiegający się o odznakę, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych tras, przedstawia książeczkę do weryfikacji Terenowemu Referatowi Odznak Narciarskich przy Oddziale Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

 

§ 10

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 

§ 11

Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

 

§ 12

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Zarząd KTN „Psie Pole”.

 

§ 13

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

 

§ 14

Regulamin odznaki został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 24 marca 2014 r. i obowiązuje od daty jego zatwierdzenia, wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu 19 marca  2018 r.

Trasy przebyte w okresie istnienia jednostopniowej odznaki WSTĘGA SUDETÓW POLSKICH, tj. od 24.03.2014 r. do 19 marca  2018 r. są wliczane w tok zdobywania odznaki wg niniejszego znowelizowanego regulaminu.

 

 Książeczki  odznaki  „Wstęga Sudetów Polskich”  można nabyć lub zamówić w Biurze Programowym Oddziału Wrocławskiego PTTK,

 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12 (III piętro), tel. 71- 343-03-44, , e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl.